Obecně závazná vyhláška o obecním systému odpadového hospodářství

Zkušenosti a doporučení při tvorbě nových OZV o obecním systému.

Obecní systém odpadového hospodářství je definován v §59 (odst. 4,5,6) a upraven v dalších §§60-62 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Obec může nastavit obecní systém odpadového hospodářství ke splnění povinností plynoucích ze zákona. Tento systém může nastavit obecně závaznou vyhláškou (OZV).

Obec již nemá povinnost stanovit systém v OZV, nicméně se obecně doporučuje, aby obce i nadále používaly OZV jako u předchozí právní úpravy.

V OZV podle zákona lze také nastavit pravidla pro:

 • stavební a demoliční odpad (systém pro nepodnikající FO),
 • movité věci v rámci předcházení vzniku odpadů,
 • KO od podnikatelských subjektů (zapojení na základě smlouvy),
 • výrobky s ukončenou životností (musí být místem zpětného odběru),
 • rostlinné zbytky ke zpracování v komunitní kompostárně.

Obce používaly dle předchozího zákona OZV, kterou se stanovil systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem. Tyto vyhlášky nejsou většinově v rozporu s požadavky nového zákona, ale pro definování obecního systému je potřeba připravit nové vyhlášky, které budou platné od 1.1.2022.

Při stanovení obecního systému nedošlo k zásadním změnám v organizaci OH obcí dle předchozího zákona. Nová OZV může tedy obsahově vycházet z původní vyhlášky, kterou je potřeba porovnat s doporučeným vzorem, vydaným Ministerstvem vnitra.

V následujícím textu jsou uvedeny zkušenosti a doporučení při tvorbě nových OZV o obecním systému.

V OZV je možné stanovit:

 • pravidla pro soustřeďování SKO – zajistit nádobu stanoveného typu o dostatečném objemu (určit objemy nádob a frekvence svozu podle počtu obyvatel domácností),
 • povinnost fyzickým osobám plnit sběrné nádoby tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával,
 • zákaz odkládat do sběrných nádob jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou jednotlivé nádoby určeny,
 • zákaz v nádobách shromážděné komunální odpady udupávat či zhutňovat,
 • povinnost přistavit sběrné nádoby na směsný komunální odpad v určené dny a doby na určená místa.

V OZV není možné:

 • upravovat zákaz spalování odpadů,
 • stanovit, že se může komunální odpad v obci soustřeďovat (třídit) i na další složky, které určí obecní úřad či rada obce nad rámec složek určených obecně závaznou vyhláškou (obec je oprávněna stanovit obecní systém třídění komunálního odpadu na základě § 59 odst. 4 zákona o odpadech OZV, kterou schvaluje zastupitelstvo obce),
 • stanovovat skutkové podstaty přestupků a sankce za jejich spáchání (to upravuje zejména zákon o odpadech a zákon o některých přestupcích a další zvláštní zákony),
 • ukládat povinnost nepoškozovat sběrné nádoby (upraveno zejména v § 8 odst. 1 a 2 zákona o některých přestupcích),
 • stanovit povinnosti umístit sběrné nádoby pouze mimo pozemní komunikace či naopak zákaz umísťovat sběrné nádoby na pozemní komunikace (z důvodu kolize s úpravou § 29 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje zákaz umisťovat bez příslušného povolení na vozovkách, dopravních ostrůvcích a krajnicích dálnice, silnice a místní komunikace umisťovat jiné předměty než dopravní značky a zařízení, a § 5odst. 1 písm. g) a odst. 2 písm. c) zákona o některých přestupcích),
 • uložit povinnost udržovat okolí sběrných nádob umístěných na veřejném prostranství čisté (znečištění okolí sběrných nádob umístěných na veřejném prostranství je regulováno § 5 odst. 1 písm. f) a g) a odst. 2 písm. b) a c) zákona o některých přestupcích).

OZV může mít přílohy, ve kterých lze uvést specifikaci např. typů používaných sběrných nádob a způsobů sběru jednotlivých složek KO.

Obec může uvést podrobné informace také na svých internetových stránkách, v OZV se na ně pouze odkáže. Informace na webu lze aktualizovat bez nutnosti schvalovat změny v OZV – k takovým informacím patří např.:

 • seznamy sběrných stanovišť,
 • podrobná specifikace, co lze a nelze odkládat do jednotlivých nádob a sběrných prostředků (např. odpadkové koše),
 • harmonogram svozu jednotlivých komodit,
 • doporučené objemy sběrných nádob na sběr SKO v l/obyvatel apod.

Je potřeba připomenout, že obec nemůže v OZV omezovat produkci složek KO, může ale nastavit pravidla sběru a různá místa pro odkládání složek KO včetně SKO.

Systém odděleného soustřeďování bioodpadů od obyvatel lze nahradit dle zákona sběrem rostlinných zbytků v systému komunitního kompostování, kde se rostlinné zbytky z domácností i z veřejné zeleně obce kompostují na komunitní kompostárně. Pokud se obec rozhodne pro toto řešení, uvede ho do OZV.

Pokud se obec rozhodne umožnit využití obecního systému (nebo jeho částí) podnikajícími fyzickými a právnickými osobami (tzv. živnostenský odpad), pak tuto možnost stanoví v OZV. V OZV se stanoví

 • Druhy odpadů, se kterými se živnostník může zapojit (využitelné složky, bioodpad, SKO, objemný odpad nebo všechen produkovaný KO).
 • Princip výše úhrady (zda se bude úhrada odvíjet od hmotnosti produkovaných odpadů, kapacity soustřeďovacích prostředků apod.).
 • Způsob úhrady (např. převodem, jednorázově, ve splátkách apod.).
 • Doporučuje se uvést do OZV co nejjednodušší obecné řešení. Konkrétní podrobnosti jsou pak následně řešeny s každým jednotlivým živnostníkem ve smlouvě s obcí, která je podmínkou zapojení do obecního systému.
 • Je vhodné, aby si obec pro svoje potřeby nastavila pravidla, jaké typy živností, s jakou produkcí bude do systému přijímat a k tomu nějaký ceník, do kterého promítne např. náklady na sběr, svoz a nakládání s odpady nebo si cenu stanoví jinak.
 • Smlouvou pak poskytuje obec živnostníkovi službu, vztahují se na ni pravidla o DPH.

U sběru nebezpečných odpadů by se mělo jednat o sběr a svoz nebezpečných složek KO. Na jiné nebezpečné odpady se vyhláška nevztahuje.

U stavebních odpadů se obec může rozhodnout, zda je do obecního systému zahrne. Pokud ano, pak je potřeba si uvědomit, že stavební odpady nejsou komunální a obec tedy může nastavit omezující podmínky pro převzetí limitního množství stavebních odpadů. Pokud obec nechce stavební odpady zahrnout do obecního systému, pak tuto část vyhlášky vypustí.

Dokumenty a metodické materiály MV k OZV k dispozici ZDE.

Soubory ke stažení: