O projektu

Úkolem projektu ISNOV je návrh optimálního systému nakládání s odpady v Kraji Vysočina, který bude v souladu s legislativou, ekonomicky, environmentálně a sociálně přijatelný.

Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (dále také „ISNOV“) se v kraji řeší již od roku 2008. Tehdejší Rada Kraje Vysočina reagovala na potřebu stanovení postupných kroků, které by vedly k řešení nakládání s komunálním odpadem, především k omezení jeho skládkování a zvýšení jeho využití.

Města s působností ORP a kraj se dohodly na přípravě projektu ISNOV a uzavřely 1. 6. 2010 smlouvu o spolupráci. Následně ke smlouvě přistoupilo dalších 46 obcí. Hlavním cílem spolupráce byl vznik takového integrovaného systému nakládání s odpady, který přinese dlouhodobou ekonomicky, environmentálně i sociálně únosnou stabilitu systému nakládání s odpadem v celém kraji.

ISNOV komplexně řeší:

  • Předcházení vzniku komunálních odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností.
  • Vytváření integrované a přiměřené sítě zařízení k nakládání s komunálními odpady.
  • Zvýšení využívání komunálních odpadů s upřednostněním materiálového využití, včetně řešení nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a přímého energetického využívání směsných komunálních odpadů.

Pro vymezení jednoznačné strategie nakládání s komunálními odpady, především pak s SKO v ISNOV, byly zpracovány odborné podklady pro řešení OH obcí v kraji včetně posouzení možnosti vybudování ZEVO (dokumenty).

Od podzimu 2014 převzalo roli realizátora ISNOV Sdružení obcí Vysočiny (dále také „SOV“).

V rámci ISNOV byly zpracovány další dokumenty na podporu rozvoje odpadového hospodářství obcí. V roce 2016 vznikla studie překládacích stanic v Kraji Vysočina. S podporou ISNOV byly zpracovány i plány odpadového hospodářství některých obcí, měst a svazků obcí.

V roce 2020 bylo rozhodnuto o aktualizaci a dalším rozvoji ISNOV s ohledem na přechod na oběhové hospodářství a nové cíle stanovené zákonem o odpadech a dalšími předpisy.