ZÁKON č. 541/2020Sb., O ODPADECH

Některá ustanovení zákona, které zásadněji ovlivní odpadové hospodářství obcí.

Zákon byl schválen v prosinci 2020 a platí od 1. 1. 2021. V zákoně jsou implementována ustanovení a cíle evropských směrnic z tzv. oběhového balíčku, kterým EU novelizovala předchozí odpadové směrnice na přechod k oběhovému hospodářství. Pro původní část zákona, která se zabývala zpětným odběrem výrobků, byl přijat zcela nový zákon o výrobcích s ukončenou životností. Zákon se skládá z devíti částí, které obsahují 159 paragrafů, a příloh.

Zákon o odpadech neřeší způsoby zpoplatnění obyvatel v OH. Tato problematika je upravena novelizovaným zákonem o místních poplatcích.

Definice komunálních odpadů - § 11 odst. 2 písm. a)

 • Směsný a tříděný odpad z domácností, zejména papír a lepenka, sklo, kovy, plasty, biologický odpad, dřevo, textil, obaly, odpadní elektrická a elektronická zařízení, odpadní baterie a akumulátory a objemný odpad, zejména matrace a nábytek a dále směsný odpad a tříděný odpad z jiných zdrojů, pokud je co do povahy a složení podobný odpadu z domácností; komunální odpad nezahrnuje odpad z výroby, zemědělství, lesnictví, rybolovu, septiků, kanalizační sítě a čistíren odpadních vod, včetně kalů, vozidla na konci životnosti ani stavební a demoliční odpad.

Definice vychází z evropské směrnice o odpadech. Na rozdíl od předchozí definice zahrnuje odpad od fyzických nepodnikajících osob (z domácností) a rovněž podobný odpad od podnikajících fyzických a právnických osob.

Všechny KO, které odpovídají definici, se zařazují do sk. 20 dle Katalogu odpadů (vyhláška č. 8/2021 Sb.). Zařazování odpadů je nutné upravit v průběžné evidenci (po dohodě se svozovou firmou), tříděný sběr papíru, plastů, skla a dalších složek nelze zařazovat jako obalové odpady sk. 15.

V Katalogu jsou ve sk. 20 nové kódy – např. 20010101 – kompozitní a nápojové kartony, podskupiny kovových odpadů (20014001-06), odděleně soustřeďovaný popel z domácností (20030101) atd.

Povinnosti obce jako původce odpadů

Podle §5 je Obec původcem a vlastníkem odpadu od okamžiku, kdy osoba odloží odpad podle § 59 a 60 na místo obcí k tomuto účelu určenému.

Obec má nadále všechny povinnosti původce odpadů, které jsou uvedeny v §15 a platí pro ni i obecné povinnosti (§13).

Specifické povinnosti obcí jsou stanoveny v §59 a §60:

 1. Obec je povinna přebrat veškerý KO od nepodnikajících fyzických osob. Výjimka existuje pouze pro SKO – pokud obec zavede poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci na základě kapacity soustřeďovacích prostředků (2. typ poplatku), je povinna přebírat směsný komunální odpad vznikající na jejím území při činnosti nepodnikajících fyzických osob v množství odpovídajícím kapacitě soustřeďovacích prostředků.
 2. Obec je povinna určit místa pro oddělené soustřeďování komunálního odpadu, a to alespoň nebezpečného odpadu, papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků a od 1. ledna 2025 rovněž textilu. Sklo, plasty a kovy lze sbírat společně, pokud to neohrozí recyklaci. Rozsah a způsoby sběru jsou stanoveny vyhláškou č. 273/2021Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
 3. Obec je povinna zajistit oddělené soustřeďování recyklovatelných složek KO a to v rozsahu:2025 - 60 %, 2030 - 65 % a 2035 - 70 % z celkové produkce KO. Do vytříděných (odděleně soustřeďovaných ) složek lze započítat i komunální odpady, které občané odevzdají do zařízení pro nakládání s odpady mimo obecní systém OH.

Cíl je stanoven ve vazbě na cíle ČR pro odpadové hospodářství, které jsou uvedeny v příloze zákona (Zvýšit úroveň přípravy k opětovnému použití a k recyklaci na 55 % v r. 2025, 60 % v r.2030 a 65 % v r. 2035).

Způsob výpočtu je stanoven vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Při neplnění cíle je zákonem stanovena sankce až 200 000 Kč (§122).

Obecní systém odpadového hospodářství

Je definován v §59 (odst. 4,5,6) a upraven v dalších §§60-62 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Obec může nastavit obecní systém odpadového hospodářství ke splnění povinností plynoucích ze zákona (viz předchozí bod 1-3). Obec může tento systém nastavit obecně závaznou vyhláškou (OZV).

Obec již nemá povinnost stanovit systém v OZV, nicméně se obecně doporučuje, aby obce i nadále používaly OZV jako u předchozí právní úpravy. V OZV podle zákona lze také nastavit pravidla pro:

 • stavební a demoliční odpad (systém pro nepodnikající FO),
 • movité věci v rámci předcházení vzniku odpadů,
 • KO od podnikatelských subjektů (zapojení na základě smlouvy),
 • výrobky s ukončenou životností (musí být místem zpětného odběru),
 • rostlinné zbytky ke zpracování v komunitní kompostárně.

Dle vyjádření MŽP je možné uskutečňovat tyto činnosti v obci jen v případě, pokud jsou uvedeny v OZV.

Každý je povinen dle §61 odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat na místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem a obecně závaznou vyhláškou obce (pokud ji obec vydá).

V okamžiku, kdy osoby zapojené do obecního systému odloží odpad nebo movitou věc (kromě výrobků ve zpětném odběru) na místo určené obcí, obec sestává vlastníkem odpadu a movité věci (§60, odst. 1).

Živnostenské odpady

Obec může stanovit v obecním systému (v OZV) způsob a možnosti zapojení podnikajících fyzických a právnických osob (§59, odst. 5, písm. c)).

§62, odst. 1) - Podnikající fyzické a právnické osoby mají obecnou povinnost zajistit třídění papíru, plastů, skla, kovů  a biologického odpadu pro odpady vznikající činností fyzických osob v provozovně.

Pokud obec nastaví možnost zapojení do obecního systému, podnikající osoby mohou dle §62, odst. 2 předávat obci produkovaný KO a odpady z obalů papíru, plastů, skla a kovů (obal. odpady se pak zařadí jako KO) do obecního systému (dle rozsahu stanoveného obcí) a to na základě smlouvy s obcí.

Pokud „živnostník” předá do obecního systému veškerý KO, který produkuje, nevede pro tento odpad evidenci ani neplní ohlašovací povinnost.

Školní sběr

 • Dle §20 může škola přebírat od žáků a studentů odpady papíru, plastů a kovů z domácností.
 • Škola přitom není zařízením pro nakládání s odpady.
 • Škola je vlastníkem takto sebraných odpadů, původcem podle zákona je obec.
 • Škola má povinost předat obci 1x ročně do 15.1. údaje o množství sebraných a předaných odpadů ve výkazu (příloha č. 3, vyhl. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady).

Informační povinnosti obcí

Obec má povinnost (§60, odst. 4)) informovat nejméně 1x ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup o systému nakládání s KO v obci o možnosti třídění, resp. odděleného soustřeďování využitelných složek, využití a odstranění KO, prevence a minimalizace odpadů a zveřejnit výsledky a náklady tohoto systému.

Zákaz skládkování, skládkovací poplatek, sleva pro obce

V zákoně je stanoven v §40 zákaz ukládání využitelných odpadů na skládku:

Provozovatel skládky (odst. 1) nesmí od 1. ledna 2030 na skládku ukládat odpady,

 • jejichž výhřevnost v sušině je vyšší než 6,5 MJ/kg,
 • které překračují limitní hodnotu parametru biologické stability AT4
 • které je za stávajícího stavu vědeckého a technického pokroku možné účelně recyklovat.

Zákaz se vztahuje také na doposud skládkované komunální odpady, jejichž výhřevnost se pohybuje mezi 8-11 MJ/kg.

U KO je stanovena výjimka, že do r. 2035 se smí skládkovat maximálně 10 % z produkce KO (viz Příloha 1 - cíle OH ČR), nicméně zákaz znamená zásadní odklon od skládkování a nutnost zajištění využití zbytkových KO, které nebude možné zrecyklovat.

Zákaz skládkování platí již od r. 2021 pro odděleně soustřeďované složky KO vhodné pro opětovné použití nebo recyklaci (§36. odst. 5).

Omezení skládkování je stanoveno i pro tzv. výměty, které vznikají při dotřídění a úpravě využitelných odpadů.

Podrobnosti stanovuje vyhláška 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Skládkovací poplatek

Je stanoven v § 103 - §115. Poplatníkem za skládkovaný KO je obec, pokud je původcem  skládkovaného KO,a to bez ohledu na to, komu odpad předala a kdo jej vlastní při předání na skládku (§103). Poplatníkem je i obec, na jejímž území leží skládka.

Poplatek má nově několik sazeb:

Dílčí základ poplatku za ukládání2021202220232024202520262027202820292030 a dále
využitelných odpadu*)80090010001250150016001700180018501850
zbytkových odpadů500500500500500600600700700800
nebezpečných odpadů2000200020002000200020002000200020002000
vybraných technologických odpadů45454545454545454545
sanačních odpadů1000100010001000100010001000100010001000
 • Pro KO platí základ poplatku pro ukládání využitelných odpadů.
 • Poplatkové období je kalendářní čtvrtletí.
 • Poplatek vyměřuje a vybírá provozovatel skládky od poplatníka. Provozovatel je rovněž plátcem poplatku.
 • Poplatek se odvádí prostřednictvím Celní správy a jeho výnos se dělí mezi SFŽP a obce, na jejichž území leží skládka. Poměr dělení výnosu poplatku je stanoven zákonem (příloha č. 9 k zákonu). Výnos ze sanačních odpadů patří obci se skládkou na svém území.

Sleva za ukládání KO na skládku (§157)

Obce mohou uplatnit do r. 2029 při splnění zákonných podmínek na skládkovaný KO poplatek za ukládání KO, který je stanoven pro celé období ve výši 500 Kč/t. Tento snížený poplatek lze uplatnit na veškeré skládkované množství KO (vyjma nebezpečných složek KO) z obce, které nepřekročí za rok stanovený limit v t/obyvatel. Většinově se jedná o množství skládkovaných směsných KO (200301), objemných odpadů (20 03 07), uliční smetky (20 03 02), odpady z tržišť (20 03 03).

Limit je stanoven zákonem (příloha 12. zákona):

Rok202120222023202420252026202720282029
Množství odpadu na obyvatele v tunách0,20,190,180,170,160,150,140,130,12
 • Znamená to, že obec zaplatí za skládkovaný KO v r. 2021 do limitu produkce 200 kg/obyvatel poplatek ve výši 500 Kč/t.
 • Vše, co je nad tímto limitem, je zpoplatněno poplatkem ve výši 800 Kč/t.
 • Počet obyvatel se dle přílohy stanovuje na základě bilance obyvatel ČR zpracované ČSÚ k 1. lednu kalendářního roku bezprostředně předcházejícího poplatkovému období.

Evidence odpadů a ohlašovací povinnost

 • Obec má povinnost stejně jako ostatní původci odpadů vést průběžnou evidenci odpadů (§94).
 • Způsob, rozsah a četnost vedení záznamů je stanoven ve vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. U obcí se obvykle považuje za dostatečnou četnost měsíční záznam provedených sběrů a svozů odpadů a dalšího nakládání s nimi.
 • Obec vede průběžnou evidenci v r. 2021 a v r. 2022 dle původní vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 541/2020Sb. To platí i pro použití kódů nakládání.
 • Podle §95, odst. 3 původce odpadů povinen zaslat prostřednictvím ISPOP hlášení o produkci a nakládání s odpady a to v případě, že vyprodukoval nebo nakládal v uplynulém kalendářním roce s více než 600 kg nebezpečných odpadů anebo s více než 100 tunami ostatních odpadů.
 • Obce, které splní uvedený limit, musí zaslat dle §95, odst. 5 kromě základního hlášení také hlášení o obecním systému.
 • Rozsah hlášení je uveden v příloze 13, list 2, list 5 vyhlášky 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Rozsah ročního hlášení je významně rozsáhlejší než v předchozí zákonné úpravě, hlášení podle nové vyhlášky č. 273/2021 Sb., se bude podávat až za rok 2023. Pro rok 2021 a 2022 platí rozsah hlášení dle předchozí vyhlášky 383/2001 Sb.

Správnost podaných hlášení z obcí kontroluje úřad obce s rozšířenou působností (§96, odst. 2) a to do 30.4. následujícího kalendářního roku, následujícího po kalendářním roce, za který je hlášení podáváno.

Kontrolní činnost obcí

§146 - Obecní úřad obce s rozšířenou působností (odst. 1)

 1. vede a zpracovává evidenci jím vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí podle tohoto zákona,
 2. kontroluje, jak jsou dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí správních orgánů ve všech oblastech působnosti tohoto zákona,
 3. může zabezpečit odpad, který ohrožuje nebo poškozuje zdraví lidí nebo životní prostředí, před únikem škodlivin do okolního prostředí nebo zajistit odklizení takového odpadu včetně jeho předání do zařízení určeného pro nakládání s odpady, a to na náklady odpovědné osoby;
 4. může zakázat původci odpadů činnost, která způsobuje vznik odpadů, pokud původce odpadu nemá zajištěno převzetí odpadů, které produkuje, osobou oprávněnou k převzetí daného druhu a kategorie odpadu, a pokud by odpady vzniklé v důsledku pokračování této činnosti mohly způsobit škodu na životním prostředí nebo zdraví lidí, a
 5. vydává stanovisko k územním plánům a regulačním plánům podle stavebního zákona z hlediska odpadového hospodářství.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností (odst. 3) vydává zejména

Závazné stanovisko k terénním úpravám a k odstranění stavby, vyjádření ke zřízení zařízení pro nakládání s odpady (nový metodický pokyn MŽP).

§ 147 Obecní úřad

kontroluje, zda právnické a podnikající fyzické osoby

 1. využívají obecní systém pouze na základě písemné smlouvy s obcí a v souladu s ní a zda nepodnikající fyzické osoby nakládají s komunálním odpadem v souladu s tímto zákonem, a
 2. mají zajištěno převzetí odpadu, který samy nezpracují v souladu s tímto zákonem, osobou oprávněnou k převzetí daného druhu a kategorie odpadu podle tohoto zákona.

Přestupky obcí a sankce - §122 (odst. 1 a 2)

Obec se dopustí přestupku tím, že:

 1. v rozporu s § 59 odst. 1 nepřebere komunální odpad,
 2. v rozporu s § 59 odst. 2 neurčí místa pro oddělené soustřeďování komunálního odpadu,
 3. v rozporu s § 59 odst. 3 nezajistí splnění stanoveného podílu odděleně soustřeďované recyklovatelné složky z celkového množství komunálních odpadů,
 4. nesplní některou z informačních povinností,
 5. v rozporu s § 65 odst. 2 využívá kompost vzniklý komunitním kompostováním jiným než stanoveným způsobem,
 6. nezašle hlášení o komunitních kompostárnách provozovaných na jejím území podle § 66 odst. 2, nebo
 7. v rozporu s § 95 odst. 5 nezašle ve stanovené lhůtě a ve stanoveném rozsahu hlášení o obecním systému.

Za přestupek obce lze uložit pokutu do:

 1. 100.000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d),
 2. 200.000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo e) až g), nebo
 3. 10.000.000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b).

Černé skládky

Zákon upravuje v §14 nakládání s nezákonně soustředěným odpadem (tzv. černé skládky“).

 • Vlastník odpadu musí odevzdat nezákonně soustředěný odpad do zařízení pro nakládání s odpady nebo do svozového auta provozovatele zařízení nebo obchodníkovi (kromě vlastníka, který je fyzickou osobou).
 • Pokud se vlastník pozemku dozví o černé skládce na svém pozemku, je povinen to oznámit OÚ ORP, v jehož správním obvodu je odpad soustředěn.
 • Pokud se OÚ ORP dozví, že se v jeho správním obvodu nachází „černá skládka“, pokusí se zjistit vlastníka odpadu.
 • Pokud není možné vlastníka odpadu zjistit (nebo taková osoba zemřela, zanikla bez převedení odpadu na jinou osobu) vyzve OÚ ORP vlastníka pozemku k odklizení odpadu a jeho předání do zařízení určeného pro nakládání s odpady ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy (lhůta může být i delší).
 • Obec, na jejímž území se pozemek s odpadem nachází, může poskytnout součinnost při odklizení odpadu.

Pokud vlastník pozemku nezajistí odklizení odpadu a jeho předání do zařízení do 30 dnů nebo ve stanovené lhůtě, může OÚ ORP (odst. 5)

 1. uložit vlastníkovi pozemku, aby na vlastní náklady zabezpečil místo proti dalšímu návozu odpadu,
 2. zabezpečit odpad před únikem škodlivin do okolního prostředí, nebo
 3. nezákonně soustředěný odpad odklidit a předat do zařízení určeného pro nakládání s odpady.

V případě, že OÚ ORP postupuje dle odst. 5, písm. b a c, je pověřená osoba oprávněna vstoupit na pozemek a zabezpečit jej proti dalšímu návozu nebo odpad odklidit.

Se vznikem černých skládek souvisí také postihy, které lze vymáhat na fyzických i právnických osobách.

Problematiku přestupků pro tuto oblast řeší:

§ 117 (odst. 1, písm. h – j) přestupky fyzických osob, pokuty (odst. 3, písm. a, d)

 • do 10.000 Kč – neoznámí, nezabezpečí místo,
 • do 200.000 Kč – nepředá odpad do zařízení (řeší obecní úřad obce s rozšířenou působností)

§ 121 (písm. k – n) přestupky právnických osob a fyz. osob oprávněných podnikání

 • do 10.000 Kč – neoznámí, nezabezpečí místo,
 • do 1.000.000 Kč – nepředá do zařízení (řeší ČIŽP nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností)

Obec jako provozovatel zařízení

Obec může provozovat zařízení pro nakládání s odpady.

 • Obecné povinnosti provozovatelů zařízení jsou stanoveny v §16 - §19 zákona.
 • Specificky jsou stanoveny podmínky pro zařízení, do kterého je přebírán kovový odpad (§19).
 • Dle §21 odst. 2 smí být zařízení ke skladování, sběru, úpravě, využití nebo odstranění odpadu provozováno pouze na základě povolení provozu zařízení vydaného krajským úřadem.
 • Podmínky a podrobnosti povolení provozu jsou upraveny v §22 – 25.

Zákon o odpadech

Zákon o výrobcích s ukončenou životností

metodické pokyny k zákonu odpadech