Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady

Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Nahrazuje většinu předcházejících vyhlášek, které doplňovaly předchozí zákon o odpadech, je velmi obsáhlá a obsahuje tyto části:

 • Část první – úvodní ustanovení (§ 1 – 2)
 • Část druhá – podrobnosti provozu zařízení určených pro nakládání s odpady (§ 3)
 • Část třetí – školní sběr (§ 4)
 • Část čtvrtá – povinnosti při jednotlivých způsobech nakládání s odpady (§ 5 – 16)
 • Část pátá – přeprava odpadů (§ 17 – 23)
 • Část šestá – údaje o odpadu, základní popis odpadu, evidence a ohlašování (§ 24 – 32)
 • Část sedmá – povinnosti při nakládání s některými druhy odpadu (§ 33 – 76)
 • Část osmá – ekonomické nástroje (§ 77)
 • Část devátá – závěrečná a přechodná ustanovení (§ 78 – 83)
 • Část desátá – účinnost (§ 84)

Podrobnosti k nakládání s komunálními odpady jsou uvedeny v §33 – 38 vyhlášky:

§ 33 Rozsah zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů a způsob výpočtu plnění cílů

1) Oddělené soustřeďování složek komunálních odpadů může obec zajistit prostřednictvím

 1. sběrných dvorů,
 2. zařízení určených pro nakládání s odpady,
 3. velkoobjemových kontejnerů,
 4. sběrných nádob,
 5. pytlového způsobu sběru, nebo
 6. kombinací způsobů podle písmen a) až e).

2) Podíl odděleně soustřeďovaných recyklovatelných složek komunálního odpadu pro účely vyhodnocení, zda byly splněny cíle stanovené v zákoně, se vypočte způsobem popsaným v příloze č. 18 k této vyhlášce.

§ 34 Biologický odpad

 1. Obec zajistí celoročně místa pro oddělené soustřeďování alespoň biologického odpadu rostlinného původu.
 2. Zajištění místa pro oddělené soustřeďování biologického odpadu je splněno také v případě, že obec má na svém území zavedený systém komunitního kompostování, do kterého je umožněno odevzdávat veškeré rostlinné zbytky vznikající na území obce.

§ 35 Papír, plasty, sklo, kovy a jedlé oleje a tuky

Obec zajistí celoročně místa pro oddělené soustřeďování odpadů papíru, plastů, skla, kovů a jedlých olejů a tuků.

§ 36 Obec zajistí od 1. ledna 2025 celoročně místa pro oddělené soustřeďování odpadů textilu.

§ 37 Nebezpečné komunální odpady

 1. Obec zajistí místa pro oddělené soustřeďování nebezpečných komunálních odpadů určením místa k soustřeďování nebezpečných komunálních odpadů alespoň ve stanovených termínech, minimálně však dvakrát ročně.
 2. Soustřeďování nebezpečných komunálních odpadů musí být obcí prováděno pouze na shromažďovacích místech s obsluhounebo v zařízení určeném pro nakládání s odpady, ve kterých obsluha nebezpečné odpady převezme a uloží do určených prostředků.
 3. Při soustřeďování nebezpečných komunálních odpadů je možné využívat označení a identifikační list nebezpečného odpadu zpracovaný obecně pro příslušný druh odpadu.

§ 38 Oznámení o převzatých komunálních odpadech

Provozovatel zařízení oznamuje písemně údaje o druhu a množství převzatých komunálních odpadů od fyzických osob obci, na jejímž území odpad vznikl, na formuláři podle přílohy č. 19 k této vyhlášce.

Dále vyhláška obsahuje 52 příloh, ve kterých je provedena specifikace některých ustanovení obsažených ve vyhlášce.

Jako příklad uvádíme přílohy, které se bezprostředně týkají obcí:

 • Př. č. 3 – Formulář předání údajů o odpadech v rámci školního sběru
 • Př. č. 7 - Podíly odpadu vznikajícího při úpravě odděleně soustřeďovaných recyklovatelných komunálních odpadů, který může být spalován v zařízení na energetické využití, nebo odstraněny
 • Př. č. 13 - Hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence
 • Př. č. 18 - Způsob výpočtu plnění cíle obce
 • Př. č. 19 - Formulář pro oznámení o komunálních odpadech převzatých zařízením od fyzických osob obci, na jejímž území odpad vznikl
 • Př. č. 23 - Vymezení kovových odpadů
 • Př. č. 25 - Biologicky rozložitelné odpady
 • Př. č. 33 - Obsah provozního deníku komunitní kompostárny
 • Př. č. 34 - Průběžná evidence o množství přijatých a zpracovaných rostlinných zbytků v komunitní kompostárně
 • Př. č. 35 - Hlášení o množství zpracovaných rostlinných zbytků

Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady