Oznámení o převzatých komunálních odpadech – co s nimi?

Oznámení o převzatých komunálních odpadech – co s nimi?

Nová zákonná povinnost.

Na úřady obcí a měst nyní docházejí od provozovatelů zařízení pro nakládání s odpady vyplněné formuláře, kterými jsou oznamovány druhy a množství komunálních odpadů, odevzdaných občany obcí a měst do těchto zařízení.

Jedná se novou zákonnou povinnost, kdy je provozovatel zařízení povinen poskytovat 1x ročně do 15.1 obci informace o odpadech od fyzických osob, od kterých převzal KO (§17, odst. 1, písm. H). Použije k tomu formulář, který je uveden v příloze č. 19 vyhlášky 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Co má obec s takovým oznámením udělat?

  • Odpady ohlášené ze zařízení obec nezahrnuje do své evidence, jelikož není jejich původcem. Oznámení ale uschovejte, protože odpady v nich uvedené je možné započítat do výpočtu míry třídění komunálních odpadů dle přílohy č. 18 vyhlášky 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a zjistit tak, zda obec bude plnit cíle na třídění komunálních odpadů v r. 2025. Po ukončení roku 2022, do konce února 2023 bude nutné odpady z těchto oznámení za rok 2022 uvést v rámci Hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence, List 5 - Údaje o obecním systému nakládání s komunálními odpady, tabulka č. 4 (příloha č. 13 vyhlášky 273/2021 S.,).
  • Výjimkou jsou pouze taková zařízení, se kterými má obec smlouvu a která jsou uvedena v obecně závazné vyhlášce obce o obecním systému jako místa k odkládání složek komunálních odpadů. V takovém případě je odpad odevzdaný do zařízení odpadem v obecním systému a obec jej zahrnuje do své produkce odpadů v průběžné evidenci a do ročního hlášení.

Do 15.1. měla do obcí také dorazit oznámení od škol na území obce o odpadech sbíraných v rámci školních sběrů. Školy k tomu použijí formulář, který je uveden v příloze č. 3 vyhlášky 273/2021 Sb. Komunální odpady uvedené v těchto oznámeních obec (dle §20, odst. 4 zákona o odpadech) započte do svojí produkce odpadů v rámci průběžné evidence a uvede je do ročního Hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence do ISPOP (pokud má ohlašovací povinnost).