Zákon o odpadech

Nejčastější dotazy k novému zákonu o odpadech a odpovědi na ně.

OZV o obecním systému OH – metodické materiály na webu MŽP jsou finální a lze podle nich tedy nyní vypracovat novou OZV, kterou bychom chtěli mít u nás v platnosti a účinnosti k 1. 1. 2022 nebo bude ještě nějaká novelizace metodiky a kdy?

Metodika pro tvorbu OZV pro obecní systém nakládání s komunálními odpady je připravena Ministerstvem vnitra ve spolupráci s MŽP. Metodika je platná, je zveřejněna na webových stránkách MŽP i MV a lze ji již nyní využít k tvorbě OZV.

V blízkém období se předpokládá její aktualizace - menší úprava v oblasti popisu nakládání s výrobky s ukončenou životností. Pokud je to možné, doporučujeme ještě počkat na aktualizovanou verzi metodiky (červenec 2021).

Je možné zpoplatnit či stanovit limit pro občany pro odevzdání některých komunálních odpadů v rámci poplatku?

Obec je povinna převzít veškerý komunální odpad vznikající na jejím území při činnosti FO nepodnikajících. Není možné cokoliv zpoplatňovat nad rámec. Potenciálně by bylo možné v případě nastavení systému v kombinaci mobilního svozu objemného odpadu a možnosti jeho odevzdání také na sběrný dvůr, že by u sběrného dvora pak v takovém případě byla omezena kapacita (z důvodu nezahlcení), ale občané musí mít možnost ten zbytek odevzdat v rámci mobilního svozu.

Není ani možné uvažovat o tom, že by se objemný odpad nezapočítával do limitu pro slevu ze skládkovacího poplatku.

Je možné zpoplatnit nebo stanovit limity pro "chataře", kteří nemají v obci trvalý pobyt a ani jejich chatka nemá přiděleno č.p. nebo č.e. (ani se v ní nedá bydlet), mají prostě v obci jen třeba zahradu a buňku pro nářadí?

Obec je povinna převzít veškerý komunální odpad vznikající na jejím území při činnosti nepodnikajících fyzických osob. Fyzická osoba může tedy odevzdávat svůj odpad do systému obce. Není však definovaným plátcem poplatku (není zde vazba na bydliště ať už trvalé či faktické) a zpoplatnit ho nelze. Pokud bude mít zájem zaplatit, nejedná se o poplatek, ale „příspěvek“. Záleží to však na jeho dobrovolnosti.

Ve městě dlouhodobě pomáháme občanům s pořizováním kompostérů pro domácí kompostování, protože soudíme, že předcházení vzniku odpadů by mělo mít přednost před jejich svozem… Jak se zobrazí tato činnost ve vykazování celkového množství vytříděných odpadů městem pro budoucí výkaznictví (viz nové cíle na třídění KO)? Nebude nakonec pro obec „výhodnější“ říci občanům … to co jste nyní dávali do kompostérů nebo kompostů, začněte odkládat do svozového systému rostlinných odpadů?

Domácí kompostování je vhodnou formou nakládání s rostlinnými materiály a je preferováno jako předcházení vzniku odpadů. MŽP bude i nadále domácí kompostování podporovat dotačně. MŽP se nedomnívá, že by zavedení a podpora domácího kompostování obec nějak poškozovalo. Obec si tímto opatřením významně snižuje produkci komunálního odpadu, a tedy i základ, vůči kterému se započítávají odděleně soustředěné složky komunálního odpadu.

Co může v rámci OZV o obecním systému OH obec v rámci pravidel pro soustřeďování SKO a sběrných nádob stanovit?

Může mimo jiné stanovit:

 • povinnost zajistit si pro soustřeďování odpadu sběrné nádoby stanoveného typu o dostatečném objemu (určit objemy nádob a frekvence svozu podle počtu obyvatel domácností),
 • povinnost fyzickým osobám povinnost plnit sběrné nádoby tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával,
 • zákaz odkládat do sběrných nádob jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou jednotlivé nádoby určeny,
 • zákaz v nádobách shromážděné komunální odpady udupávat či zhutňovat,
 • uložit povinnost přistavit sběrné nádoby na směsný komunální odpad v určené dny a doby na určená místa.

Naopak v rámci OZV o obecním systému není možné:

 • upravovat zákaz spalování odpadů,
 • stanovit, že se může komunální odpad v obci soustřeďovat (třídit) i na další složky, které určí obecní úřad či rada obce nad rámec složek určených obecně závaznou vyhláškou (obec je oprávněna stanovit obecní systém třídění komunálního odpadu na základě § 59 odst. 4 zákona o odpadech obecně závaznou vyhláškou, kterou schvaluje zastupitelstvo obce),
 • stanovovat skutkové podstaty přestupků a sankce za jejich spáchání (upravuje zejména zákon o odpadech a zákon o některých přestupcích a další zvláštní zákony),
 • ukládat povinnost nepoškozovat sběrné nádoby (upraveno zejména v § 8 odst. 1 a 2 zákona o některých přestupcích),
 • stanovit povinnosti umístit sběrné nádoby pouze mimo pozemní komunikace či naopak zákaz umísťovat sběrné nádoby na pozemní komunikace (z důvodu kolize s úpravou § 29 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje zákaz umisťovat bez příslušného povolení na vozovkách, dopravních ostrůvcích a krajnicích dálnice, silnice a místní komunikace umisťovat jiné předměty než dopravní značky a zařízení, a § 5odst. 1 písm. g) a odst. 2 písm. c) zákona o některých přestupcích).
 • uložit povinnost udržovat okolí sběrných nádob umístěných na veřejném prostranství čisté (znečištění okolí sběrných nádob umístěných na veřejném prostranství je regulováno § 5 odst. 1 písm. f) a g) a odst. 2 písm. b) a c) zákona o některých přestupcích).

Jaká jsou pravidla pro „oddělování“ živnostenského odpadu / odpadu z domácností z hlediska sazeb DPH (21 % / 15 %). Má obec povinnost při zapojení podnikatele do systému obce stanovit produkci jeho odpadu?

Snížená sazba DPH (15 %) se vztahuje pouze na nakládání s komunálním odpadem z domácností. Pokud tedy obec do svého systému zapojí také živnostníky, pak je na tento odpad, resp. službu spojenou s jeho nakládáním, uplatněna standardní sazba DPH ve výši 21 %. Obec stanoví ve smlouvě s podnikatelem cenu, ke které připočte DPH ve výši 21 %. DPH odvede v rámci své daňové povinnosti.Obec by také měla vědět (odhadnout), kolik KO je z živnostenského odpadu.

Podnikatel/organizace A ve své provozně podniká a pronajímá provozovnu dalším drobným podnikatelům B a C. Podnikatel A se zapojí do systému obce. Může podnikatel A zapojit zároveň svým prostřednictvím do systému obce také podnikatele B a C (tzn. podnikatel A uzavře s B a C dohodu dle zákona, že za ně bude odpad „likvidovat“)?

Je to možné. Pro obec je partnerem subjekt A, se kterým uzavírá smlouvu. Ve smlouvě by měla být stanovena výše poplatku, resp. cena podle produkce všech zapojených podnikatelů (tedy i B a C).

Může obec zapojit do systému jen spolky a podnikatele nikoliv?

Do jisté míry existuje možnost vybrat si subjekty, ale nesmí to být diskriminační. Je doporučováno spíše specifikovat podmínky zapojení do OZV o obecním systému (např. ceník, druhy odpadů, apod.). a až pak v rámci diskuze s potenciálními zájemci o zapojení ty, kteří nevyhovují požadavkům obce, vyřadit.

Obec v rámci vedlejší hospodářské činnosti (pod IČO obce) provozuje obchod s potravinami, se svozovou společností má tento obchod samostatnou smlouvu. Bude se produkovaný SKO započítávat do limitu pro slevu na skládkovacím poplatku?

Bohužel ano – vzhledem k tomu, že obec provozuje obchod s potravinami pod IČO obce, je tedy jeho původcem.

Je nutné měnit smlouvu se společností zajišťující likvidaci jedlých tuků a olejů?

Ve smlouvě je zřejmě odkaz na již neplatný zákon o odpadech, ale to nic nemění na její platnosti. Materiálně se navíc smlouva obvykle opírá především o příslušná ustanovení občanského zákoníků, nikoliv o odpadovou legislativu. Předmětné plnění (poskytování služby svozu tuků a olejů) lze tedy čerpat/poskytovat i nadále na základě stávající smlouvy. V případě, že byste chtěli s protistranou smlouvu jakkoliv měnit, lze doporučit namísto dodatků sepsat novou smlouvu (i kdyby podstatná část obsahu byla stejná), kde již odkaz na neplatnou legislativu nebude.

Stavební odpad – bylo by dobré udělat návod pro obce a stavební úřady, jak se chovat k tomuto odpadu, aby opravdu tento odpad požadovaly stavební úřady ukládat a recyklovat správně a požadovaly dokládat jeho likvidaci. Stavební úřady zatím předmětné ustanovení požadující doklad i od nepodnikajících fyzických osob ne vždy vyžadují.

MŽP vydalo interní pokyn pro úřady ORP (závazné stanovisko, možnost dávat podmínky). Uvedená povinnost se nevztahuje jen na odpad vznikající ze stavební činnosti, pro níž je nutné stavební povolení.

V případě stavebních odpadů si obec může stanovit množstevní limit, který je ochotna od občanů odebírat v rámci svého systému. Může však také stanovit odběr a následné nakládání se stavebními odpady od občanů jako placenou službu pro občany.

Jak budou stavebníci dokládat, kolik kg stavebního odpadu opravdu uložili či předali „kvalifikované osobě“? Nestačí mít jen smlouvu před např. bouracími pracemi, ale myslíme si, že je důležitá kontrola dodržení fyzického předání. Smluv a objednávek před zahájením prací je spousta, ale málokdo již skutečné množství stavebního odpadu předá oficiálně do systému zpracování.

Předmětné ustanovení říká, že původce odpadu (v případě stavebního odpadu i nepodnikající fyzická osoba) je povinen prokázat orgánům provádějícím kontrolu podle zákona o odpadech, že předal odpad, který produkuje, do zařízení v odpovídajícím množství – měl by tedy mít nejen smlouvu/objednávku, ale také „vážní lístek“, kterým se dokladuje předané množství.