Zákon o místních poplatcích

Nejčastější dotazy k zákonu o místních poplatcích a odpovědi na ně.

Lze u paušálního poplatku (poplatek za obecní systém OH) do OZV stanovit objemy a počty nádob ve vazbě na velikost domácnosti?

Nejde ani tak o poplatek, jako o systém. V systémové (nikoliv v poplatkové) OZV je možné specifikovat počet nádob ve vazbě na velikost domácnosti, ale občan musí mít možnost další odpad odevzdat případně jinde (např. sběrný dvůr, sběrné místo, zařízení pro nakládání s odpady). Pokud tedy bude v OZV stanoveno omezení počtu nádob, musí být řečeno, jaké jsou jiné možnosti. Obec je totiž povinna převzít veškerý komunální odpad vznikající na jejím území při činnosti nepodnikajících fyzických osob.

V obci je zavedený známkový systém ohledně redukce nádob na trvale obývanou nemovitost (1-3 osoby = 1 nádoba 120 l, 3–6 osob = nádoba 1x 240 l, nebo 2x 120 l), po úhradě vybraného objemu nádoby je majiteli nemovitosti předána známka, bez které od 1.2. nevyvezou nádobu. Je tento postup v souladu se zákonem o odpadech?

V rámci obecního systému je možné požadovat, že popelnice musí být označeny známkou, ale nelze to vázat na zaplacen poplatek a případné nevyvezení popelnice. Obec totiž musí odebrat od fyzických osob veškerý produkovaný KO. Nádobový systém můžete označit známkami, ale je potřeba určit, kam může být odpad odevzdán mimo nádobový systém.

Může obec u paušálního poplatku (poplatek za obecní systém) stanovit zvýhodnění/bonusy?

Ano, je možné stanovit osvobození či úlevu. Motivační program dokonce může být specifikován jen pro trvale žijící obyvatele (vyplývá z judikatury).

Může občan zaplatit poplatek 2x – za trvalý pobyt, jako vlastník nemovitosti?

Ano, může. Obec ale může takovým poplatníkům poskytnout úlevu (dle OZV).

Může obec požadovat důkaz o platbě poplatku v jiné obci (osvobození ze zákona § 10g zákona o místních poplatcích při platbě poplatku za odkládání odpadu z nemovité věci v jiné obci) a existuje nějaká možnost zpoplatnění toho subjektu, když nenaplní žádný definiční znak?

Uvedený potenciální plátce je nositelem důkazního břemene. On má povinnost sdělit obci, že v jeho případě je naplněna uvedená skutečnost, která zakládá nárok na osvobození. Uplatnit nárok lze v termínu dle zákona o místních poplatcích nebo podle lhůty v OZV. Obec je hodnotitelem předloženého důkazu. Nesmí však stanovit, jak má daný subjekt skutečnost doložit, ale dát případně pouze příkladný výčet.