Cíle projektu

Cíle projektu

Cílem projektu ISNOV je zjištění aktuálního stavu OH, návrh optimálního systému nakládání s odpady v Kraji Vysočina a návrh strategie ISNOV 2021+.

Hlavní cíle:

 • Zajistit stabilní odpadové hospodářství pro obce a města v Kraji Vysočina, které bude splňovat zákonné požadavky především v oblasti recyklace a využití komunálních odpadů a bude ekonomicky přijatelné, řízené a kontrolované obcemi.

 • Rozvinout spolupráci obcí a měst v odpadovém hospodářství na většinovém území kraje s využitím SOV jako vhodného koordinátora celého systému a zajišťovatele některých služeb.

Dílčí cíle:

 1. Zajištění energetického využití směsných komunálních odpadů (SKO) a dalších vhodných komunálních odpadů (KO) v ZEVO pro obce Kraje Vysočina (podpora vzniku  ZEVO na území kraje nebo uzavření smluv s provozovateli ZEVO v okolních krajích). Koordinace výstavby komunální infrastruktury k přepravě odpadů (překládací stanice), případně k další úpravě odpadů.

 2. Rozšíření a zefektivnění systému sběru a úpravy materiálově využitelných složek KO. Zajištění odbytu a smysluplného zpracování surovin z odpadů. Zajištění dílčího použití výrobků z recyklátů v oblastech v gesci obcí a kraje jako veřejných zadavatelů.

 3. Zajištění odpovídajících technologií a dostatečných kapacit pro zpracování bioodpadů, gastroodpadů a čistírenských kalů. Zajištění využití vyrobených kompostů či dalších produktů v lokálním zemědělství.

 4. Příprava, koordinace a případně realizace aktivit v oblasti předcházení vzniku odpadů. Zajištění shodných principů a případné realizace informování a vzdělávání obyvatel v oblasti správného nakládání s komunálními odpady.

 5. Právní a odborná pomoc obcím a městům při rozvoji odpadového hospodářství.

Zaměření činnosti ISNOV v roce 2021

Zjištění aktuálního výchozího stavu OH pro komunální odpady v kraji

 • možnosti pro materiálové využití KO
 • možnosti pro energetické využití zbytkových KO
 • technická vybavenost obcí v OH
 • stav infrastruktury pro nakládání s odpady (sběrná síť, sběrné dvory, dotřiďovací linky, kompostárny, skládky atd.); stav překládacích stanic
 • organizace odpadového hospodářství obcí a možnosti spolupráce obcí.
 • aktivity na předcházení vzniku odpadů, komunikace a informování veřejnosti

Návrh Strategie ISNOV 2021+

 • návrh řešení dalšího rozvoje OH včetně definování opatření a nutných investic na podporu plnění cílů odpadového hospodářství v obcích
 • spolupráce s Krajem Vysočina