Nová výzva na podporu projektů z Fondu Vysočiny právě otevřena

Nová výzva na podporu projektů z Fondu Vysočiny právě otevřena

Fond Vysočiny otevřel 17. 1. 2022 pro zájemce výzvu na předkládání projektů v programu:

EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 2022 - Program na podporu environmentálního vzdělávání, osvěty a aktivní účasti na péči a ochraně životního prostředí.

Účelem podpory je spolufinancování projektů environmentálního vzdělávání široké veřejnosti a environmentálních aktivit zaměřených na zvýšení environmentálního povědomí i osobní zodpovědnosti obyvatel kraje za současný a budoucí stav životního prostředí a podpora aktivní účasti obyvatel kraje na péči a ochraně životního prostředí.

V rámci programu jsou podporovány následující aktivity:

  1. environmentální vzdělávání (např. výukové programy, exkurze, soutěže, akce pro veřejnost, informační materiály, specializační studium dle vyhlášky č. 317/2005 Sb.),
  2. projektování, budování, opravy a udržování přírodní/školní zahrady v rozsahu nevyžadujícím stavební povolení, a to na druhu pozemku dle výpisu z katastru nemovitostí "zahrada", „ovocný sad“, "zastavěná plocha a nádvoří" nebo „ostatní“, (pouze za podmínky, že tyto pozemky jsou ve vlastnictví žadatele nebo zřizovatele),
  3. výsadba a údržba zeleně (mimo lesní pozemky) - za podmínky, že tyto pozemky jsou ve vlastnictví žadatele nebo zřizovatele.

Příjemcem dotace mohou být, krom dalších typů organizací, obce a svazky obcí na území Kraje Vysočina a jejich zřizované organizace, které působí v oblasti odpadového hospodářství, environmentální výchovy a oblasti ochrany přírody.

Žádosti je potřeba podat v období od 17. 1. – 15. 2. 2022.

Podrobnosti k výzvě jsou uvedeny na https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02848?kat=7&s=vse. Návod, jak postupovat při podání žádosti, naleznete ZDE.