Katalog odpadů

Vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů.

Pro obce jsou důležitá ustanovení ohledně zařazování odpadů.

  • Odpad se zařazuje došestimístného  druhu odpadu dle Katalogu odpadů (první dvě čísla označují skupinu, další dvě podskupinu, další dvě druh) a dále do kategorie (Ostatní, Nebezpečné).
  • Katalog nově zahrnuje podruhy odpadů (osmimístné katalogové číslo), které se v případě komunálních odpadů (sk. 20) používají pouze v případě, pokud jsou tyto poddruhy soustřeďovány odděleně (např. neželezné kovy, popel z domácích topenišť apod.).
  • Dle §5 odst. 3) se odpady, které naplní definici komunálního odpadu podle zákona, zařazují do skupiny 20. Do této skupiny nesmí být zařazeny žádné jiné odpady. Pro tříděný sběr KO již tedy nelze používat např. kódy odpadů z podskupiny 15 01.
  • Do druhu odpadu 20 03 01 Směsný komunální odpad se zařazuje pouze zbytkový ostatní komunální odpad, který není možné zařadit do jiného druhu odpadu ve skupině 20.
  • Pro přijetí do zařízení pro nakládání s odpady stačí povolení pro základní druh odpadu.

Nové kódy odpadů včetně poddruhů budou používány od 1. 1. 2024.

Katalog odpadů