Fond Vysočiny 2021

Fond Vysočiny 2021

Fond Vysočiny podpoří i v roce 2021 projekty pro rozvoj OH obcí.

Fond Vysočiny (FV) funguje od roku 2002. Je významným nástrojem k realizaci regionální politiky v rámci Strategie rozvoje Kraje Vysočina. Jedním z podporovaných programů je program Odpady, v rámci kterého jsou spolufinancovány zejména obecní projekty rozvoje odpadového hospodářství.

V letošním ročníku Odpady 2021 byla alokace programu ve výši 2 mil. Kč. Dle pravidel programu bylo podáno 86 žádostí s celkovou požadovanou dotací ve výši 6,12 mil. Kč, což významně převýšilo možnosti FV. Pro realizaci bylo vybráno 24 projektů s celkovou podporou z FV ve výši 2 mil. Kč. K nejčastěji podporovaným aktivitám v posledních letech patří:

  • Zpevnění ploch pod nádoby
  • Kompostéry
  • Opětovně použitelné kelímky
  • Sady tašek do domácností pro občany
  • Vzdělávání dětské i dospělé populace

Nově se objevuje vyšší zájem o lavičky, plotovky z recyklovaného plastu, odpadové koše/stojany na pytle na směsný i tříděný odpad mimo sběrná místa např. u dětských hřišť, při akcích, aj.

Přehled podaných žádostí a podpořených projektů v programu Odpady 2021 je uveden na https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02811?kat=7&s=vyhodnocene.

Na semináři 25. 6. 2021 byl představen také program Odpady 2022, který bude rozdělen do dvou částí, přičemž část A s celkovou alokací 3,5 mil. Kč bude určena na pokračování stávajících podporovaných aktivit obcí v OH, a část B s alokací 0,5 mil. Kč je určena na podporu projektové dokumentace pro modernizaci stávajících a výstavbu nových dotřiďovacích linek a sběrných dvorů.