Činnost ISNOV

Zaměření činnosti ISNOV v roce 2021 a dalších.

Zjištění aktuálního výchozího stavu OH pro komunální odpady v kraji

  • možnosti pro materiálové využití KO
  • možnosti pro energetické využití zbytkových KO
  • technická vybavenost obcí v OH
  • stav infrastruktury pro nakládání s odpady (sběrná síť, sběrné dvory, dotřiďovací linky, kompostárny, skládky atd.); stav překládacích stanic
  • organizace odpadového hospodářství obcí a možnosti spolupráce obcí.
  • aktivity na předcházení vzniku odpadů, komunikace a informování veřejnosti

Návrh Strategie ISNOV 2021+

  • návrh řešení dalšího rozvoje OH, včetně definování opatření a nutných investic na podporu plnění cílů odpadového hospodářství v obcích
  • spolupráce s Krajem Vysočina